Kommunens plikt til å føre tilsyn i byggesaker!

5.6.2020

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker og påse at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser, gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak, og med alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen.

Da gjelder det ikke bare pølsebua til fru Hansen på hjørnet! Eller paviljongen til Larsen i nummer 4.
Nei, vi snakker om en Industri som omsetter for over 500 milliarder!

Plan- og bygningsloven• § 25-1. Tilsynsplikt. Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg, og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.

Plan- og bygningsloven• § 25-2. Tilsynets innhold Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 andre ledd.

Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføretekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn.

OMFANG

Når en kommune da har som målsetning å føre tilsyn i 50 av 800 byggesaker!
Mål om 50 tilsyn i året av ca 800 byggesaker årlig!

(Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.) Er det da tilstrekkelig med tilsyn i 50 av 800.

Hovedkategori:
Bygg
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser

No items found.
No items found.