Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker og påse at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser, gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak, og med alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen.

Da gjelder ikke bare om pølsebua på hjørnet! Eller om paviljongen til Larsen i nummer 4.
Nei, vi snakker om en Industri som omsetter for over 500 milliarder!

Plan- og bygningsloven
• § 25-1. Tilsynsplikt
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i
samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen
skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter
utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter
nærmere forskrift fra departementet.
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.

Plan- og bygningsloven
• § 25-2. Tilsynets innhold
Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det
skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den
intensitet som kommunen finner hensiktsmessig.
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at
ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 andre ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er
ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre
tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.
Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn.

OMFANG

Når en kommune da har som målsetning å føre tilsyn i 50 av 800 byggesaker!

• Mål om 50 tilsyn i året (ca 800 byggesaker årlig)
(Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.)

Er dette tilstrekkelig? 50/800.